Reglement

Permanente opleiding

Met ingang van 1996 kunnen voor het bijwonen van de door de VRAA georganiseerde vakinhoudelijke bijeenkomsten punten in het kader van de Permanente Opleiding verkregen worden.

Reglement

 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  VRAA: de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten
  PO: permanente opleiding.
 2. Leden van de VRAA ontvangen per e-mail van de secretaris van de VRAA een uitnodiging voor de lezing of presentatie.
 3. In de uitnodiging wordt vermeld hoeveel punten verkregen kunnen worden. Elk vol uur onderwijs levert één PO-punt op.
 4. Aanmelding voor de bijeenkomsten van de VRAA dient bij voorkeur per e-mail plaats te vinden.
 5. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. In voorkomende gevallen zal een wachtlijst gehanteerd worden.
 6. Zowel bij aankomst als bij vertrek dient een handtekening te worden geplaatst op de presentielijsten, waarop de tijdstippen van aanvang, respectievelijk van einde zijn vermeld. Een afwijkende aankomst- of vertrektijd dient daarbij te worden aangegeven. Latere aankomst en vroegtijdig vertrek leiden tot neerwaartse bijstelling van het aantal PO-punten.
 7. Na afloop van de lezing dient het uitgereikte evaluatieformulier te worden ingevuld en ingeleverd bij de secretaris of één van de andere leden van het bestuur van de VRAA.
 8. Opleidingscertificaten worden zo spoedig mogelijk na de bijeenkomst per post aan de leden, die aan de vereisten hebben voldaan, toegezonden.
 9. Eventuele klachten over de opzet, inhoud en/of het verloop van de cursus, kunnen per e-mail worden gericht aan de secretaris van de VRAA. Deze zal de ontvangst van de klacht per e-mail bevestigen en tevens aangeven binnen welke termijn de klacht zal worden behandeld.